Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna Vracov

Ptejte se knihovny
Návštěv :
Celkem : 21719
Týden : 25
Dnes : 0
podrobnosti


 

Knihovní řád

 

V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Vracov schválenou

zastupitelstvem města podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. vydává

MěK tento knihovní řád.

 

Čl. 1

Poslání a činnosti knihovny

 

Městská knihovna Vracov je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 záko-

na č. 257/2001 Sb. /knihovní zákon/ a je zřízena za účelem poskytovat rov-

ným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační

služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

1. Městská knihovna Vracov poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a infor-

mační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního

zákona. Jsou to zejména:

a/ výpůjční služby

b/ meziknihovní služby

c/ informační služby, mezi nimi zvláště informace o katalozích, fondech a

využívání knihovny, ústní informace bibliografického a faktografického

charakteru, přístup na internet

2. Služby uvedené v odstavci 1 Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje půjčovna

pro děti a dospělé.

3. Čtenářský poplatek za kalendářní rok je 50 Kč u dospělých čtenářů, stu-

denti a důchodci platí 30 Kč a děti 20 Kč.

4. Při MVS čtenář hradí pouze náklady na poštovné ve výši 50 Kč. Při výpůjčce

je čtenář povinen bezpodmínečně dodržet termín vrácení.

5. Volný přístup k internetu je umožněn všem návštěvníkům knihovny. Pokud nejsou návštěvníci registrováni jako čtenáři MěK, jsou povinni sdělit svoje příjmení a město trvalého bydliště.

 

Čl. 3

Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů

 

1. Čtenářem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čte-

nářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovnicí podle

osobních dokladů.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení,

adresu trvalého bydliště a datum narození. Změnu těchto údajů je povinen

čtenář neprodleně oznámit.

 

3. Děti do 15 let se stanou čtenáři na základě písemné přih-

lášky a písemného souhlasu rodičů.

4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s

Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

5.Každý čtenář obdrží čtenářský průkaz, prostřednictvím kterého je prováděno

vrácení a půjčování knih. Nemá-li čtenář čtenářský průkaz s sebou, knihovnice

není povinna jej obsloužit. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

6. Čtenáři jsou povinni se řídit knihovním řádem a dodržovat pokyny

knihovnice. V prostorách knihovny jsou povinni zachovávat klid

a pořádek. Dále jsou čtenáři povinni ukládat knihy a časopisy na vyh-

razená místa, dbát na abecední řazení knih ve volném výběru a šetrně

zacházet s počítači a ostatními čtenářskými pomůckami.

7. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale

zbaven práva využívat služeb knihovny. Není však zbaven odpovědnosti

za způsobenou škodu a má povinnost vše nahradit dle platných předpisů.

 

 

Čl. 4

Podmínky půjčování

 

1. Knihy, časopisy z fondu určené k půjčování mimo knihovnu si mohou

půjčovat registrovaní čtenáři, o zapůjčení knihy rozhoduje knihovnice.

2. Výpůjční doba je na 4 týdny. Nežádá-li vypůjčenou knihu jiný čtenář,

může být tato lhůta knihovníkem prodloužena, nejvíce však 3x.

3. Žádá-li čtenář publikace, která je vypůjčena jinému čtenáři, může se

materiál rezervovat. Jakmile je publikace vrácena, uvědomí knihovnice

žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční

lhůty.

4. Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny, může využít

meziknihovní výpůjční služby, čtenář je povinen dodržet výpůjční lhůty

stanovené půjčující knihovnou. Služba MVS je zdarma. Čtenář hradí jen

poplatek za poštovné ve výši 50 Kč.

5. Čtenář nesmí vypůjčené knihy půjčovat jiným osobám a zodpovídá a ručí

za ně po celou výpůjční dobu a je povinen vrátit publikace v takovém

stavu, jak je převzal.

6. Čtenář si musí ve vlastním zájmu prohlédnout při půjčování knihy a případ-

né poškození ohlásit knihovnici, jinak odpovídá za každé poškození, které

bude zjištěno po vrácení.

 

Čl. 5

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škod

 

1. Pokud nevrátí čtenář publikace ve stanovené výpůjční lhůtě, účtuje kni-

hovna upomínací poplatky:

1. upomínka /po uplynutí výpůjční lhůty, není písemná/ 5 Kč

2. upomínka 10 Kč

3. upomínka 25 Kč

Nevrátí-li čtenář vypůjčené materiály ani po upomenutí, budou vymáhány

právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.

2. Čtenář je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu.

O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody

uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož doku-

mentu ve stejném vydání a vazbě, nebo vázané kopie zatraceného doku-

mentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné,

může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné

dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti

se ztrátou vznikly.

4. Knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého díla, i když se

škoda týká jen její části.

5. Za poškození číselného kódu v knize se platí 10 Kč.

6. Za vystavení náhradního čtenářského průkazu pro ztrátě se platí poplatek

20 Kč.

7. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek, má

knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 5

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škod

 

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

 

1. Vyjímku z knihovního řádu povoluje pouze knihovnice Městské knihovny

Vracov.

2. Tento knihovní řád platí od 25.5.2018 na dobu neurčitou.

 

Čl. 7

Přílohy Knihovního řádu

 

1. Ceník služeb a poplatků Městské knihovny Vracov

2. Provozní řád internetové stanice

 

 

 

Ve Vracově dne 25.5.2018

 

 

 

 

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Městská knihovna Vracov (dále jen knihovna)

 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

 

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

 

 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů
Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.
Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

 

Doba uchování osobních údajů
Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a (jeden rok) poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace . Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu (obce).

 

 

Zabezpečení osobních údajů
Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi (pokud je to možné, specifikovat). Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

 

Další informace
Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: knihovnice Městské knihovny Vracov, tel. 511 147 315